Julkaisut

  PSYKOEDUKAATION TYÖKIRJA   PSYKOEDUKAATION TYÖKIRJA

Leif Berg, Monica Johansson (2003)
Psyykkisesti sairastuneen ja hänen perheensä/tukiryhmänsä kanssa toteutettava ohjaus. Työkirja on tarkoitettu työvälineeksi käytännön työhön opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Työkirjassa kuvataan omaisten reaktioita läheisen sairastuttua ja edetään tutustumisvaiheesta perheessä toteutettavaan psykoedukatiiviseen interventioon, lapsiperheitä unohtamatta. Työkirjaan on koottu psykoedukaatiolle tyypilliset perhettä koskevat auttamisalueet: tietoa psyykkisestä sairaudesta, stressin säätely, perheen vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot.

Hinta 17,15 € (+ alv)
 
 
KOULUTUKSELLINEN PERHETYÖ   KOULUTUKSELLINEN PERHETYÖ

Liz Kuipers, Julian Leff, Dominic Lam (2005)
Psykoosien uusiutumismahdollisuuksia voidaan vähentää psykoeduedukatiivisella perheohjauksella, jossa tuetaan koko perhettä. Tämä kirja on yksi psykoedukatiivisen perheohjauksen perusteoksia, jossa käsitellään perheen kohtaamista hoitotyössä. Kirja on suunnattu hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Hinta 15,15 € (+ alv)
 
 
VERTTI   VERTTI

Matti Inkinen, Bitta Söderblom (2005)
Lapset ja vanhemmat vertaisryhmässä, kun vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. Käsikirja ryhmäohjaajille (Kirjoittajat Matti Inkinen ja Bitta Söderblom). Käytännönläheisessä käsikirjassa kirjoittajat esittävät kehittämäänsä vertaisryhmämallia, jossa lapset ja vanhemmat osallistuvat toimintaan yhdessä. Käsikirjassa esitetään lyhyesti työmallin teoreettinen viitekehys, pohdintoja uuden toiminnan aloittamisesta sekä 10 tapaamiskerran mallia teemoineen ja harjoituksineen.

Hinta 20,20 € (+ alv)
 
 
LAPSI MASENTUNEEN VANHEMPANSA KANSSA VERTAISRYHMÄSSÄ

BARNET OCH FÖRÄLDERNS DEPRESSION
  LAPSI MASENTUNEEN VANHEMPANSA KANSSA VERTAISRYHMÄSSÄ - Kommunikaation ja ymmärryksen merkitys

Bitta Söderblom (2005)
Kyseessä on pro gradu tutkielmaan perustuva kirja. Tutkielma tehtiin Helsingin yliopiston, Valtiotieteiden tiedekunnan sosiaalipsykologian laitokselle. Tutkielman tekijä, kirjan kirjoittaja, työskentelee Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry:ssä, Lapsi omaisena -hankkeessa. Hän on ollut mukana kehittämässä tutkielmassa arvioitavaa vertaisryhmäinterventiota. Saatavana myös ruotsinkielisenä.

Hinta 17,15 € (+ alv)
 
 
PALVELUOHJAUS- PORTTI ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN   PALVELUOHJAUS- PORTTI ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN

Sauli Suominen, Merja Tuominen (2007)
Suoritekeskeinen ja pitkälle erikoistunut hyvinvointijärjestelmämme toimii heikosti niiden asiakasryhmien kanssa, jotka eivät kykene puolustamaan omia etujaan. Nämä asiakkaat tarvitsevat palveluohjaajan tukea. Palveluohjauskirja on ensimmäinen palveluohjaajan työtä laaja-alaisesti pohtiva kotimainen julkaisu. Kirja sopii peruslukemistoksi jokaiselle palveluohjauksen menetelmistä kiinnostuneelle - asiakasryhmästä riippumatta.

Hinta 22,20 € (+ alv)
 
 
IHMEELLISET VUODET   IHMEELLISET VUODET

Carolyn Webster-Stratton
Ongelmanratkaisuopas 2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille
Kaikki lapset käyttäytyvät huonosti mitä erilaisimmista syistä. Toiset lapset ovat temperamentiltaan vaikeampia kasvatettavia kuin toiset, koska he ovat impulsiivisia, ylivilkkaita tai tarkkaamattomia tai heidän kehityksensä on jollakin tavalla viivästynyttä. Tämä korvaamaton käsikirja antaa vanhemmille ja ammattilaisille paitsi ohjeita, joiden avulla he voivat estää käytösongelmien syntyä, myös keinoja lasten sosiaalisen, emotionaalisen ja akateemisen osaamisen edistämiseksi.

Hinta 36,78 € (+ alv)

 

 
KUINKA EDISTÄÄ LASTEN SOSIAALISIA JA EMOTIONAALISIA TAITOJA   KUINKA EDISTÄÄ LASTEN SOSIAALISIA JA EMOTIONAALISIA TAITOJA

Carolyn Webster-Stratton (2000).
Kirja on suunnattu alakouluikäisten lasten opettajille. Kirja ohjeistaa opettajia tekemään yksilöllisiä suunnitelmia oppilaille, joilla on sosiaalisia ja emotionaalisia erityistarpeita. Nämä lapset voivat kärsiä oppimisvaikeuksista, ylivilkkaudesta, impulsiivisuudesta, tarkkaavuushäiriöstä, kielen tai lukemisen oppimisen viivästymästä ja aggressiivisesta käytöksestä. Kirjan kirjoittaja osoittaa, kuinka opettaja voi tehdä yksilöllisiä suunnitelmia oppilaille samalla pyrkien edistämään koko luokan sosiaalisia taitoja.

Hinta 39,00 € (+ alv)
 
 
OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA   OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA

Monica Johansson, Leif Berg (2011)
Kirja on Suomessa ensimmäinen perhetyön kirja, jossa kuvataan kattavasti niitä ajankohtaisia tutkimuksia sekä perheiden ja työntekijöiden kokemuksia, joiden tietämystä tarvitaan kaikessa perhetyössä. Kirjassa esitellään psykoedukatiivisia ja preventiivisiä perhetyönmenetelmiä, joilla on tutkimusten mukaan vaikuttavuutta perheiden selviytymiseen silloin, kun läheinen sairastuu. Menetelmät vastaavat perheiden tarpeisiin tiedosta, tuesta ja opastuksesta. Kirjassa keskitytään mielenterveydellisiin ongelmiin, mutta työmenetelmät soveltuvat rakenteeltaan, viitekehykseltään sekä auttamisalueiltaan käytettäviksi myös perheissä, joissa on päihteiden käyttöön tai somaattiseen sairauteen liittyviä ongelmia. Kirja on kirjoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, päättäjille sekä perheille – eli kaikille heille, joita perheen hyvinvointi puhuttaa, kun yksi perheenjäsenistä sairastuu.

Hinta 32,00 € (+ alv)
 
 
PALVELUOHJAUS   PALVELUOHJAUS

(H. Rauhala 2011)
Työmalli huumeita käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Julkaisu on työkirja, jossa esitellään palveluohjaustyömalli haastavassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Työmallia voidaan hyödyntää eri mielenterveys- ja päihdealan toimijoiden tekemässä asiakastyössä.

Hinta 11,00 € (+ alv)
 
 
PikkuLapsiVertti-RYHMÄTOIMINTA   PikkuLapsiVertti-RYHMÄTOIMINTA

Bitta Söderblom (2012)
Leikki-ikäiset lapset ja heidän mielialahäiriötä sairastavat vanhempansa yhdessä ryhmätoiminnassa.
Vertti-työmalli on ollut uuden toiminnan innostuksen lähde. Tämä uusi käsikirja on tarkoitettu toimijoille, jotka kohtaavat työssään 3-6-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan. Toiminta tarjoaa tukea vanhemmuuteen ja antaa vanhemmille eväitä lapsen kehityksen tukemiseen.

Hinta 21,00 € (+ alv)
 
 
LAPSET JA VANHEMMAT VERTAISRYHMÄSSÄ, KUN VANHEMMILLA ON MIELENTERVEYDEN ONGELMIA   LAPSET JA VANHEMMAT VERTAISRYHMÄSSÄ, KUN VANHEMMILLA ON MIELENTERVEYDEN ONGELMIA

Matti Inkinen, Bitta Söderblom (2005)
Käsikirja ryhmäohjaajille. Käytännönläheisessä käsikirjassa kirjoittajat esittävät kehittämäänsä vertaisryhmämallia, jossa lapset ja vanhemmat osallistuvat toimintaan yhdessä. Käsikirjassa esitetään lyhyesti työmallin teoreettinen viitekehys, pohdintoja uuden toiminnan aloittamisesta sekä 10 tapaamiskerran mallia teemoineen ja harjoituksineen.

Hinta 20,20 € (+ alv)
 
       
Skapa förståelse tillsammans   Skapa förståelse tillsammans

Handbok för gruppledare som är intresserade av att erbjuda parallella stödgrupper för barn och föräldrar då föräldern har en psykisk ohälsa.Här skildras träffar och temabearbetning med övningar och uppgifter på ett konkret sätt.

Hinta 17,00 € (+ alv)
 

 


 

© profami oy
Kumpulantie 5, 00520 HELSINKI | Käyntiosoite: Jämsänkatu 2 (alaovi), 4. krs | (09) 6860 2640 | www.profami.com


Webdesign: Internesia